Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΑΣΤΑ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Λιβαδειά, Τετάρτη 18 Μαΐου 2011 18:00

Η πράξη «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Στερεάς
Ελλάδας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. του ΕΣΠΑ (2007-2013) και
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.))
και από εθνικούς πόρους. Ο ρόλος της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας
(ΔΑΣΤΑ Π.Σ.Ε.) είναι να συλλαμβάνει το όραμα, να αναπτύσσει τη στρατηγική του
Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και να μεριμνά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό. Στο πλαίσιο της παραπάνω αποστολής, η ΔΑΣΤΑ Π.Σ.Ε. διοργανώνει ημερίδα την Τετάρτη 18 Μαΐου 2011 και ώρα 18:00-20:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Κρύας στη Λιβαδειά. Αντικείμενο της εκδήλωσης αποτελεί η σύνδεση του Π.Σ.Ε. με την αγορά εργασίας, μέσω της πρακτικής άσκησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και του επιχειρηματικού πνεύματος των φοιτητών.
Οι επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι οι εξής:
- Η επέκταση και θεσμική κάλυψη της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων
σπουδών καθώς και η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης.
- Η δικτύωση του Γραφείου Διασύνδεσης του Π.Σ.Ε. με δομές προώθησης της απασχόλησης και διαμεσολάβησης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο (π.χ. ΚΠΑ, Δήμοι κλπ).
- Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης
μονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας.
- Η ενημέρωση /ευαισθητοποίηση των φοιτητών για τις δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους συνεργαζόμενων πράξεων (για παράδειγμα ενδεικτικά δυνατότητα επιλογής μαθημάτων επιχειρηματικότητας, υπηρεσίες επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας, Πρακτική Άσκηση φοιτητών).